Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Ἡ Ἐκπαίδευση τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ

Προκειμένου νά θεωρηθεῖ ὁλοκληρωμένη ἡ Ἐκπαίδευση στήν Ψυχοθεραπεία καί κατ΄ ἐπέκτασιν νά ὁδηγήσει στήν ἀπόκτηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ, θά  πρέπει νά περιλαμβάνει τά κάτωθι:

  • Τετραετή Ἐκπαίδευση στήν ψυχοθεραπεία, σέ ἀναγνωρισμένη προσέγγιση καί ἀναγνωρισμένο ἐκπαιδευτικό ὀργανισμό
  • Προσωπική Θεραπεία - Ἐμπειρία 
  • Θεωρητική κατάρτιση σέ εὐρύ φάσμα  ἀνάλογων θεμάτων 
  •  Ἐργασία μέ ἀσθενεῖς ἢ πελάτες (κλινική ἂσκηση σέ κατάλληλο ψυχοθεραπευτικό χῶρο) 
  •  Ἐποπτεία τῆς κλινικῆς ἄσκησης 
  • Τα ἀνωτέρω στοιχεῖα θά πρέπει νά πιστοποιοῦνται ἀπό ἀναγνωρισμένο ὀργανισμό (μέλος τῆς ΕΕΨΕ καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας τῆς ἀντίστοιχης ψυχοθεραπευτικῆς μεθόδου) καί νά συνιστοῦν ἓνα ὁλοκληρωμένο ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα στή συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
    Εἰδικές διαδικασίες προβλέπονται γιά τούς ψυχοθεραπευτές, οἱ ὁποῖοι δέν πληροῦν μέν ὅλα τά ἀνωτέρω κριτήρια, ἀλλά θεωροῦνται καταξιωμένοι στή μέθοδό τους ("Προπάτορες").


Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833