Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
Στήν παροῦσα ἑνότητα φιλοδοξοῦμε νά συγκεντρώσουμε δημοσιεύσεις ἄρθρων καί ἐκδόσεις βιβλίων, στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν ὀργανισμοί-μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας. Προκειμένου νά συμπληρωθεῖ ὁ κατάλογος εἶναι ἀπαραίτητη ἡ βοήθειά σας. Παρακαλοῦμε, λοιπόν, νά μᾶς ἀποστείλετε μέσῳ τῆς σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, σχετικό ὑλικό.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 7/5/2008
 Therapeutic Communities. Past, Present and Future 
 Dreams in Group Psychotherapy 

 


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833