Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Εὐρωπαϊκῶς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Ἐκπαιδευτικό Ἰνστιτοῦτο

Πιστοποίηση ἑνός  ἐκπαιδευτικοῦ ὀργανισμοῦ / ἰνστιτούτου σημαίνει ὅτι δικαιοῦται τά ἀκόλουθα:

  • Νά φέρει τόν τίτλο  "Εὐρωπαϊκῶς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Ἐκπαιδευτικό Ἰνστιτοῦτο" (European Accredited Psychotherapy Training Institute-EAPTI) σέ ὅλες τίς δημόσιες συναλλαγές του.
  •  Οἱ ὑπόψήφιοι ἀπόφοιτοι τοῦ ἰνστιτούτου ὁλοκληρώνουν τίς σπουδές τους μέ τήν ἐγγύηση ὅτι δικαιοῦνται νά τούς ἀπονεμηθεῖ τό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, σύμφωνα μέ τίς τυπικές διαδικασίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας.
  • Νά ἐμφανίζεται στόν δικτυακό τόπο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας, ὡς "Εὐρωπαϊκῶς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Ἐκπαιδευτικό Ἰνστιτοῦτο" (European Accredited Psychotherapy Training Institute-EAPTI).
  • Νά παρουσιάζεται τό πρόγραμμα καί οἱ δραστηριότητες τοῦ Ἰνστιτούτου στό δικτυακό τόπο (τῆς ΕΑΡ).
  • Λόγῳ τῆς στενῆς συνεργασίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας μέ τό Παγόσμιο Συμβούλιο Ψυχοθεραπείας (World Council for Psychotherapy) δίνεται ἡ εὐκαιρία διάδοσης πληροφοριῶν γιά τό ἰνστιτοῦτο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νά βρεῖτε στό συνημμένο φάκελλο (σχετικό pdf).Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833