Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Διαδικασίες Προπατόρων

Ἡ εἰσαγωγή μιᾶς νέας ἐπαγγελματικῆς ἰδιότητας σημαίνει ὅτι θά πρέπει νά ἀναγνωρισθεῖ ἡ κατάσταση τῶν ἐπαγγελματιῶν, πού ἤδη ἀσκοῦν τό ἐπάγγελμα. Αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό, ὅταν πρόκειται γιά ἐπαγγελματική ἰδιότητα πού ἡ κατοχή της μπορεῖ νά γίνει ἀπαραίτητη γιά τήν ἀπόδοση ἐπαγγελματικῶν προνομίων, ὅπως μπορεῖ νά γίνει μέ τό ΕΠΨ.
Θά πρέπει ἴσως νά ζητηθεῖ ἀπό ὁρισμένους ἐπαγγελματίες νά ἀποδείξουν ὅτι ἀκολούθησαν ἐκπαίδευση πού πληρεῖ τά κριτήρια τοῦ ΕΠΨ, ἀλλά αὐτό θά ἦταν παράλογο στήν περίπτωση ἐπαγγελματιῶν πού εἶναι ἤδη ἀναγνωρισμένοι ὡς εἰδικοί στόν τομέα τους καί ἔχουν ἀποκτήσει μέρος ἤ καί ὁλόκληρη τήν ἐμπειρογνωμοσύνη τους μέσῳ τῆς ἐπαγγελματικῆς πρακτικῆς. Αὐτό εἶναι συνηθισμένο στήν περίπτωση νέων καταστάσεων ἤ σέ χῶρες ὅπου ἡ ψυχοθεραπεία διανύει μία φάση ταχείας ἀνάπτυξης, ὅπως συμβαίνει σήμερα σέ πολλές χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Οἱ ἐπαγγελματίες πού ἔχουν ἀποκτήσει ἐμπειρογνωμοσύνη μέσῳ τῆς ἐπαγγελματικῆς πράξης καί ὄχι μέσῳ τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι γνωστοί ὡς «Προπάτορες» (Grandparents). Οἱ ἐπαγγελματίες πού βρίσκονται στό στάδιο τῆς ἐκπαίδευσης ἤ τήν ὁλοκλήρωσαν πρόσφατα δέν θά θεωροῦνται «Προπάτορες», ἀλλά ἡ ἐκπαίδευσή τους μπορεῖ νά ἀναγνωρισθεῖ ἀναδρομικά.
10.1. Ὁ Χαρακτηρισμός «Προπάτορας» πρέπει νά Βασίζεται στίς
Ἀκόλουθες Ἀρχές, δηλ. ὅτι:
10.1.1. Διατηροῦνται τά ὑψηλά κριτήρια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας.
10.1.2. Οἱ Ἐθνικοί Ὀργανισμοί Χορήγησης συνεχίζουν νά ἀπονέμουν τό ΕΠΨ.
10.1.3. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας διαθέτει, μέσῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν, τήν τελική δικαιοδοσία γιά τήν χορήγηση τοῦ Πιστοποιητικοῦ.
10.1.4. Ἀναγνωρίζεται ὁ ρόλος τῆς σχετικῆς Εὐρείας Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης στό νά ἐλέγχει τά κριτήρια ἐκπαίδευσης στή συγκεκριμένη μέθοδο.
10.1.5. Λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν οἱ διαφορετικές ἐσωτερικές ρυθμίσεις τῶν διαφόρων Ἐθνικῶν Ὀργανισμῶν Χορήγησης.
10.1.6. Οἱ χῶρες πού δέν διαθέτουν Ἐθνικούς Ὀργανισμούς Χορήγησης δέν ἀδικοῦνται ἀπό τίς διαδικασίες χορήγησης τοῦ ΕΠΨ.
10.1. Κριτήρια γιά τήν Ἰδιότητα τοῦ «Προπάτορα» (Grandparents)
10.2.1. Ὁ ἐπαγγελματίας ἔχει ἐμπειρογνωμοσύνη σέ μέθοδο τῆς ψυχοθεραπείας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας.
 10.2.1.1. Ἡ ἀναγνώριση μίας μεθόδου θά γίνεται μέ πρόταση τῆς σχετικῆς Εὐρείας Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης ἤ τῆς Ἐπιστημονικῆς ὑποεπιτροπῆς ἔγκρισης, ἤ καί τῶν δύο.
 10.2.1.2. Ὁ ἐπαγγελματίας προτείνεται ἀπό ἕναν Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης, ὁ ὁποῖος ἱκανοποιεῖ τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία, ὅτι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ σέ ἐθνικό ἐπίπεδο οἱ κατάλληλες διαδικασίες γιά τήν ἀπόδοση τῆς ἰδιότητας τοῦ «Προπάτορα» καί ἔχει τήν ἔγκριση τῆς Εὐρείας Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τήν μέθοδο τοῦ ἑκάστοτε ἐπαγγελματία.
 10.2.1.3. Ὁ Ἐθνικός Ὀργανσιμός Χορήγησης ἐξετάζει τίς θεωρητικές γνώσεις τοῦ ἐπαγγελματία καί τή σωστή ἄσκηση τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου, σύμφωνα μέ τίς ἐγκεκριμένες διαδικασίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας.
 10.2.1.4. Στίς διαδικασίες αὐτές μπορεῖ νά περιλαμβάνονται διαδικασία θεώρησης ἀπό ὁμοτίμους, ὅπως συνέντευξη ἀπό ὁμοτίμους ἤ ἐκλογή ἀπό ὁμοτίμους σέ ἐπαγγελματική ἑταιρεία.
 10.2.1.5. Θά λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν δημοσιεύσεις πού ἀποδεικνύουν τίς σχετικές θεωρητικές γνώσεις.
 10.2.1.6. Οἱ ἐπαγγελματίες ἀσκοῦν ἐλεύθερο ἐπάγγελμα στήν ψυχοθεραπευτική μέθοδο γιά χρονική περίοδο ἱκανή νά δικαιολογήσει τόν χαρακτηρισμό τοῦ «Προπάτορα», ἡ ὁποία περίοδος θά καθορισθεῖ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας.
10.2.2. Τό ἐπίπεδο τῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἐπαγγελματία εἶναι ἀντίστοιχο μέ ἐκείνων πού ἔχουν ἀκολουθήσει ἐκπαίδευση σύμφωνα μέ τά κριτήρια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοιθεραπείας.
10.2.3. Ὁ ἐπαγγελματίας ἀκολουθεῖ κώδικα δεοντολογίας, ὁ ὁποῖος εἶναι σύμφωνος μέ ἐκεῖνον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας.
10.2.4. Εἶναι προφανές ὅτι θά ἦταν παράλογο νά ζητηθεῖ ἀπό τόν συγκεκριμένο ἐπαγγελματία νά ὑποβληθεῖ σέ ἀξιολόγηση ἤ σέ περαιτέρω ἐκπαίδευση.
10.3. Διαδικασία
Ἀφοῦ ἀναγνωρισθοῦν οἱ μέθοδοι, ἡ ἐθνική χορηγοῦσα ἀρχή, ἡ ὁποία ἔχει ἐγκριθεῖ σύμφωνα μέ τά κριτήρια τῆς παραγράφου 3.1. καθώς καί οἱ διαδικασίες γιά τήν ἀπόδοση τοῦ χαρακτηρισμοῦ «Προπάτορα», οἱ Ἐθνικοί Ὀργανισμοί Χορήγησης μποροῦν νά ὑποβάλλουν τά ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων γιά τήν ἀπονομή τοῦ ΕΠΨ στούς «Προπάτορες».
Κάθε Ἐθνικός  Ὀργανισμός Χορήγησης  θά ἔχει δύο χρόνια ἀπό τήν ἡμερομηνία ὑποβολῆς τοῦ πρώτου ὀνόματος γιά νά ὁλοκληρώσει τήν ὑποβολή ὅλων τῶν ὑποψηφίων «Προπατόρων» τῆς χώρας. Μετά τό πέρας τῶν δύο ἐτῶν δέν θά γίνονται δεκτοί ἄλλοι ὑποψήφιοι. Γι’ αὐτό τόν λόγο οἱ Ἐθνικοί Ὀργανισμοί Χορήγησης δέν θά ὑποβάλουν τά ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων προτοῦ ξεκινήσει ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐθνικῶν διαδικασιῶν.

Συντάχθηκε ἐκ μέρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν.
Ρώμη, 29 Ἰουνίου 1997

 Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833