Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Διαδικασία γιά τή Χορήγηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ

Διαδικασίες γιά τήν Χορήγηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας

8.1. Ἡ χορήγηση τοῦ ΕΠΨ θα ὁλοκληρωθεῖ σταδιακά ὡς ἑξῆς:
8.2. Οἱ Ἐθνικές Ἑνώσεις Ὀργανισμῶν ἤ, σε περίπτωση ἀπουσίας τέτοιου ὀργανισμοῦ, ἄλλοι, κατάλληλα θεσμοθετημένοι, ἐθνικοί ὀργανισμοί μποροῦν να ὑποβάλλουν αἴτηση στην Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας για ἀναγνώριση, ὡς Ἐθνικός Ὀργανισμός Χορήγησης.
8.3. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν θά τίς προτείνει στό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας γιά ἔγκριση, ἄν εἶναι κατάλληλες.
8.4. Οἱ Ἐθνικοί Ὀργανισμοί Χορήγησης (ΝΑΟ) θά ὑποβάλλουν στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν τό φάκελλο κάθε ἐκπαιδευτικοῦ ὀργανισμοῦ, πού ἐπιθυμεῖ νά ἐκπαιδεύσει ψυχοθεραπευτές γιά τό ΕΠΨ. Ὁ φάκελλος θά περιλαμβάνει στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἐκπαιδευτικός ὀργανισμός πληρεῖ τά κριτήρια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας.
8.5. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν θά συμβουλεύεται τήν Εὐρεῖα Εὐρωπαϊκή Ὀργάνωση γιά τή συγκεκριμένη μέθοδο, ἐνῶ μπορεῖ νά ζητήσει ἐπιστημονική γνωμοδότηση γιά τό φάκελλο ἀπό ἀνεξάρτητους ἐμπειρογνώμονες.
8.6. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν θά προτείνει τόν ἐκπαιδευτικό ὀργανισμό στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης, γιά ἔγκριση ἄν εἶναι κατάλληλος.
8.7. Οἱ ψυχοθεραπευτές πού διαθέτουν τά ἀπαραίτητα προσόντα και ἐπιθυμοῦν νά τούς χορηγηθεῖ τό ΕΠΨ, θά ὑποβάλλουν αἴτηση στόν δικό τους Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης, ὅπου θά περιλαμβάνεται βεβαίωση τοῦ περιεχομένου τῶν σπουδῶν τους ἐπικυρωμένο ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό τους ὀργανισμό, ἡ εἰσφορά καί μία φωτογραφία.
8.8. Ἄν ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός Χορήγησης κρίνει ὅτι ὁ ὑποψήφιος θά πρέπει νά λάβει το ΕΠΨ, θά τόν προτείνει στήν Εὐρωπαϊκή  Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας. Ἡ ΕΑΡ  μπορεῖ:
8.1.1. νά ἐξουσιοδοτήσει τόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης νά χορηγήσει τό ΕΠΨ
8.1.2. νά ἀπορρίψει τήν πρόταση
8.1.3. νά ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, ὅπως τόν φάκελλο τοῦ ὑποψηφίου
8.9. Για ἕνα περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα ἰσχύσουν ξεχωριστές ρυθμίσεις γιά τήν χορήγηση τοῦ ΕΠΨ σέ ἤδη ἑδραιωμένους ἐπαγγελματίες.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833