Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Διαδικασίες Ὑποβολῆς Προσφυγῆς

7. Διαδικασίες Ὑποβολῆς Προσφυγῆς
7.1. Ἄν ἕνας Ἐθνικός Ὀργανισμός Χορήγησης (ΝΑΟ) ἀρνηθεῖ νά χορηγήσει τό Πιστοποιητικό σέ ἐκπαιδευμένους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ σέ κάποια μέθοδο ἐπιστημονικά ἐγκεκριμένη ἀπό τήν ΕὐρωπαΪκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας, καί ἔχουν ὁλοκληρώσει ὅλες τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐκπαίδευσης, ἡ ἁρμόδια Εὐρωπαϊκή Ὀργάνωση, πού ἀσχολεῖται μέ τή συγκεκριμένη μέθοδο, μπορεῖ νά ζητήσει ἀπό τόν ΕΑΡ νά διερευνήσει τό θέμα. Ἄν ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός Χορήγησης (ΝΑΟ) ἐνεργεῖ χωρίς ἐπαρκῆ αἰτιολογία, ὁ Εὐρωπαϊκός Σύλλογος Ψυχοθεραπείας μπορεῖ νά τοῦ ἀφαιρέσει τήν ἰδιότητα νά χορηγεῖ τό Πιστοποιητικό.
7.2. Ἄν μία Εὐρεῖα Εὐρωπαϊκή Ὀργάνωση (EWO) δέν ἐγκρίνει τίς μεθόδους πού ἀκολουθεῖ ἕνας Ἐκπαιδευτικός Ὀργανισμός, ἀναγνωρισμένος ἀπό τόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης μπορεῖ νά ζητήσει ἀπό τόν Εὐρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας νά διερευνήσει τό θέμα. Ἄν ἡ Εὐρεία Εὐρωπαϊκή Ὀργάνωση ἐνεργεῖ χωρίς ἐπαρκῆ αἰτιολογία, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπειας μπορεῖ νά ἀποσύρει τήν ἀναγνώριση ἀπό αὐτήν ὡς Εὐρείας Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης.
7.3.  Οἱ Ἐκπαιδευτικοί Ὀργανισμοί πού δέν προωθοῦνται γιά ἔγκριση ἀπό κάποιον Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης (ΝΑΟ) μποροῦν, σέ περίπτωση ἀπουσίας τῆς σχετικῆς Εὐρεῖας Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης, νά προσφύγουν στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν, ἡ ὁποία μπορεῖ νά προωθήσει τόν ὀργανισμό αὐτόν στό Συμβούλιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας  Ψυχοθεραπείας γιά ἔγκριση, ἄν εἶναι κατάλληλος.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833