Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Ὁλοκλήρωση τῆς Ἐκπαίδευσης

 Ὁλοκλήρωση τῆς Ἐκπαίδευσης
6.1. Μέ τό πέρας τῶν ἑπτά ἐτῶν τῆς ἐκπαίδευσης, ὁ ἐκπαιδευόμενος θά πρέπει νά ἐπιδείξει προσωπική, κοινωνική καί ἐπαγγελματική ὡριμότητα, καθώς καί δέσμευση στό νά ἐργασθεῖ σύμφωνα μέ τά κριτήρια δεοντολογίας τοῦ δικοῦ του Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Χορήγησης (ΝΑΟ). Ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός Χορήγησης θά ὁρίσει τόν τρόπο πού θά ἀξιολογεῖται αὐτό ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς.
6.2. Θά ὑπάρχει ἀξιολόγηση τόσο τῆς θεωρητικῆς ὅσο καί τῆς πρακτικῆς ἐργασίας.
6.3. Ὁ ψυχοθεραπευτής πρέπει νά ἀνήκει σέ ἐπαγγελματική ὀργάνωση ἀναγνωρισμένη ἀπό τόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης (ΝΑΟ), ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι πληρεῖ τά κριτήρια δεοντολογίας καί τίς διαδικασίες ὑποβολῆς καταγγελιῶν.
6.4. Ὁ ψυχοθεραπευτής πρέπει νά ἔχει ὁλοκληρώσει τή βασική του ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση σέ ἐγκεκριμένο ὀργανισμό καί τήν περαιτέρω ἐκπαίδευσή του στόν ἴδιο ὀργανισμό ἤ σέ ἄλλον ἐγκεκριμένο ἐκπαιδευτικό ὀργανισμό, πού ἀκολουθεῖ τήν ἴδια μέθοδο.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833