Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Διάρκεια καί Περιεχόμενο τῆς Ἐκπαίδευσης

5. Διάρκεια καί Περιεχόμενο τῆς Ἐκπαίδευσης στήν Ψυχοθεραπεία

5.1.  Ἡ συνολική διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης θά πρέπει νά μήν εἶναι λιγότερη ἀπό 3.200 ὧρες, κατανεμημένες σέ ἑπτά ἔτη, ἐκ τῶν ὁποίων τά  τέσσερα ἔτη τουλάχιστον θά πρέπει νά ἀφοροῦν σέ εἰδική ἐκπαίδευση στήν ψυχοθεραπεία. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας, σέ συνεργασία μέ τούς Ἐθνικούς Ὀργανισμούς Χορήγησης (ΝΑΟ) καί τίς Εὐρεῖες Εὐρωπαϊκές Ὀργανώσεις (EWO), θά καθορίσει τήν ἀναλογία τῶν ἐκπαιδευτικῶν στοιχείων, πού χρειάζεται νά ὁλοκληρωθοῦν, γιά νά χορηγηθεῖ τό Πιστοποιητικό.
5.2. Ἡ ἐκπαίδευση θά πρέπει νά εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Χορήγησης (ΝΑΟ), ἀπό τή σχετική Εὐρεῖα Εὐρωπαϊκή Ὀργάνωση ἄν εἶναι μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας καί ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο σῶμα, πού ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν ἀναγνωρίζει γιά τό σκοπό αὐτό.
5.3. Ἡ ἐποπτεία καί θεραπεία παρέχονται ἀπό ἐπαγγελματίες, πού ἡ ἐκπαίδευσή τους πληρεῖ τά κριτήρια γιά τή χορήγηση τοῦ ΕΠΨ καί ἀπό ἄλλους ὑποψηφίους, πού μπορεῖ νά ὁρίσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας.
5.4. Ἡ ἐκπαίδευση θά πληρεῖ τά κριτήρια τῆς  Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας γιά τή βασική ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση καί θά περιλαμβάνει τά ἀκόλουθα στοιχεῖα:
 5.4.1. Προσωπική Ψυχοθεραπευτική Ἐμπειρία ἤ ἀντίστοιχη μέ αὐτήν.
 Θά περιλαμβάνει ἐκπαιδευτική ἀνάλυση, προσωπική ἐμπειρία καί ἄλλες μεθόδους πού νά ἐμπεριέχουν στοιχεῖα αὐτογνωσίας, θεραπείας καί προσωπικῆς ἐμπειρίας. Δέν ὑπάρχει ἕνας ὅρος πού νά εἶναι κοινά ἀποδεκτός ἀπό ὅλες τίς ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Ἡ κάθε ἐκπαίδευση θά πρέπει νά προβλέπει τρόπους πού νά ἐξασφαλίζουν ὅτι οἱ ἐκπαιδευόμενοι μποροῦν νά ἀναγνωρίζουν καί νά χειρίζονται σωστά τήν προσωπική τους ἐμπλοκή καί συμβολή στή διαδικασία τῆς ψυχοθεραπείας, πού ἐφαρμόζουν σύμφωνα μέ τίς συγκεκριμένες μεθόδους τους.
 5.4.2. Θεωρητικές Σπουδές
 Θά ὑπάρχει ἕνα γενικό μέρος πανεπιστημιακῶν σπουδῶν ἤ ἐπαγγελματικῆς ἐκπαίδευσης καί ἕνα μέρος ἐξειδικευμένο στήν ψυχοθεραπεία. Οἱ πανεπιστημιακές ἤ ἐπαγγελματικές σπουδές, πού ὁδηγοῦν στό πρῶτο πανεπιστημιακό δίπλωμα ἤ στόν ἀντίστοιχο ἐπαγγελματικό τίτλο σέ θέματα σχετικά μέ τήν ψυχοθεραπεία, μποροῦν νά ἀποτελοῦν τό σύνολο ἤ μέρος τῆς γενικῆς ἐκπαίδευσης στήν ψυχοθεραπεία ἀλλά δέν μποροῦν νά μετρήσουν γιά τά 4 χρόνια εἰδικῆς ἐκπαίδευσης στήν ψυχοθεραπεία. Τό εἰδικό στοιχεῖο τῆς ἐκπαίδευσης στήν ψυχοθεραπεία θά πρέπει νά περιλαμβάνει τά ἀκόλουθα στοιχεῖα:
5.4.2.1. Θεωρίες τῆς ἀνθρώπινης ἐξέλιξης γιά ὅλο τόν κύκλο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς σεξουαλικῆς ἀνάπτυξης
5.4.2.2. Κατανόηση τῶν ἄλλων ψυχοθεραπευτικῶν προσεγγίσεων
5.4.2.3. Θεωρία τῆς ἀλλαγῆς
5.4.2.4. Κατανόηση τῶν κοινωνικῶν θεμάτων πού σχετίζονται μέ τήν ψυχοθεραπεία
5.4.2.5. Θεωρίες ψυχοπαθολογίας
5.4.2.6. Θεωρίες ἀξιολόγησης καί θεραπευτικῆς παρέμβασης
5.4.3. Πρακτική Ἄσκηση
Θά περιλαμβάνει ἐπαρκῆ πρακτική ἄσκηση ὑπο συνεχῆ ἐποπτεία σχετική μέ τή συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο καί θά διαρκεῖ τουλάχιστον δύο χρόνια.
5.4.4. Ἐξάσκηση σέ Ἵδρυμα Ψυχικῆς Ὑγείας ἤ Ἀντίστοιχη Ἐπαγγελματική Ἐμπειρία
Ἡ ἐξάσκηση πρέπει νά παρέχει ἐπαρκῆ ἐμπειρία σέ καταστάσεις ψυχοκοινωνικῆς κρίσης, καθώς καί στή συνεργασία μέ ἄλλους εἰδικούς στόν τομέα τῆς ψυχικῆς ὑγείας.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833