Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Ἀναγνωρισμένες Ὀργανώσεις πού Ἐμπλέκονται στή Διαδικασία Χορήγησης

Ἀναγνωρισμένες Ὀργανώσεις πού Ἐμπλέκονται στή Χορήγηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας
3.1.  Ἐθνικός Ὀργανισμός Χορήγησης-National Awarding Organization  (NAO)
 3.1.1. Πρέπει νά εἶναι ἡ Ἐθνική Ἕνωση Ὀργανισμῶν (NUO), δηλαδή ὁ μόνος ὀργανισμός τῆς χώρας πού ἀναγνωρίζεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας ὡς ὁ ἀποδεδειγμένα μεγαλύτερος στή συγκεκριμένη χώρα καί ὁ ὁποῖος ἀντιπροσωπεύει ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερο εὖρος διαφορετικῶν προσεγγίσεων στήν ψυχοθεραπεία. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ἄν δέν ὑπάρχει τέτοια Ἐθνική Ἕνωση Ὀργανισμῶν (NUO), θά πρέπει νά εἶναι ἕνας ὀργανισμός μέλος τῆς ΕΑΡ, πού νά ἑδρεύει στή συγκεκριμένη χώρα καί νά ἀναγνωρίζεται ἀπό τόν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία ὡς κατάλληλος γιά νά ἐνεργήσει ὡς Ἐθνικός Ὀργανισμός Χορήγησης (ΝΑΟ).
 3.1.2. Πρέπει νά εἶναι ἀναγνωριασμένος ἀπό τόν ΕΑΡ, ὅτι δηλ. διαθέτει κώδικα δεοντολογίας, διαδικασίες ὑποβολῆς καταγγελιῶν, ἐκπαιδευτικά κριτήρια, μεθόδους πιστοποίησης τῆς ἐκπαιδεύσεως καί διαδικασίες ἀναγνώρισης γιά τούς "Προπάτορες".
3.2.  Εὐρεία Εὐρωπαϊκή Ὀργάνωση -  European Wide Organization (EWO)
 3.2.1. Πρέπει νά εἶναι ὀργανισμός μέλος τοῦ ΕΑΡ, ἀναγνωρισμένος ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία ὡς ὁ μόνος ὀργανισμός πού ἀντιπροσωπεύει μία συγκεκριμένη μέθοδο ψυχοθεραπείας, ἡ ὁποία εἶναι ἔγκριτη σύμφωνα μέ τά κριτήρια τοῦ ΕΑΡ (βλ. Παράγραφο 4).

3.3. Ἐκπαιδευτικός Ὀργανισμός -  Training Organization (TO)
 3.3.1. Πρέπει νά πληρεῖ τά κριτήρια τῆς ΕΑΡ, τοῦ ἀντίστοιχου Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Χορήγησης (ΝΑΟ) καί ἄν ὑπάρχει, τῆς Εὐρείας Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης γιά τή συγκεκριμένη μέθοδο, καθώς καί τά κριτήρια γιά τήν ἐκπαίδευση στό ἐπίπεδο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας. Πρέπει νά πληρεῖ τά δεοντολογικά καί διοικητικά κριτήρια πού ὁρίζονται ἀπό τούς Ἐθνικούς Ὀργανισμούς Χορήγησης (ΝΑΟ).
3.4. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας-European Association of Psychotherapy (EAP)
 Ἐκτός ἄν ὁρίζεται διαφορετικά, ἡ ἀναφορά στήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας θά σημαίνει τό Διοικητικό Συμβούλιο ἤ ὁποιοδήποτε ἐπίσημο σῶμα τοῦ ΕΣΨ, ἐξουσιοδοτημένο ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο συνήθως εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833