Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Προϋποθέσεις γιά τή Χορήγηση

Προϋποθέσεις γιά τήν Χορήγηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας

2.1.  Τό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ΕΠΨ) θά ἀπονέμεται σέ ἐπαγγελματίες πού ἔχουν ὁλοκληρώσει τήν ἐκπαίδευσή τους στήν ψυχοθεραπεία.
2.2. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) θά χορηγεῖ τό ΕΠΨ, σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού ὁρίζονται, μετά ἀπό πρόταση τῶν Ἐθνικῶν Ὀργανισμῶν Χορήγησης (ΝΑΟ), πού ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τήν ΕΑΡ  καί μέ τήν ἔγκριση τῆς Εὐρείας Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης (EWO), πού ἐκπροσωπεῖ τήν ἀντίστοιχη μέθοδο ψυχοθεραπείας.
2.3.  Κατά κανόνα, οἱ συνθῆκες γιά τήν χορήγηση τοῦ ΕΠΨ θά καθορίζονται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας, καί ἡ ἀναφορά τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου στό ἔγγραφο αὐτό θά σημαίνει τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν ἐκ μέρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας, ἐκτός ἄν ὁρίζεται διαφορετικά.
2.4. Τά Πιστοποιητικά θά ἀπονέμονται ἀρχικά γιά χρονική περίοδο πέντε ἐτῶν.
2.5. Γιά τήν ἀπονομή τοῦ ΕΠΨ θά ὑπάρχει εἰσφορά, ἡ ὁποία θά μοιράζεται μεταξύ τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Χορήγησης (ΝΑΟ) καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας γιά νά καλυφθοῦν διοικητικές δαπάνες.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833