Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Ἡ Διακήρυξη τοῦ Στρασβούργου

1. Ἡ Διακήρυξη τοῦ Στρασβούργου γιά τήν Ψυχοθεραπεία (1990)

            Ἡ Διακήρυξη τοῦ Στρασβούργου γιά τήν ψυχοθεραπεία θέτει τίς βασικές ἀρχές αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ ὁσον ἀφορᾶ τήν ἐπιδίωξή του γιά τήν καθιέρωση ἑνός συμβατοῦ καί ἀνεξάρτητου ἐπαγγέλματος ψυχοθεραπείας σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη.

1.1.      Ἡ ψυχοθεραπεία ἀποτελεῖ ἕναν ἀνεξάρτητο ἐπιστημονικό κλάδο, ἡ πρακτική ἐφαρμογή τοῦ ὁποίου ἀντιστοιχεῖ σέ ἕνα ἀνεξάρτητο καί ἐλεύθερο ἐπάγγελμα.

1.2.      Ἡ ἐκπαίδευση στήν ψυχοθεραπεία γίνεται σέ ἀνώτερο, ἐξειδικευμένο καί ἐπιστημονικό ἐπίπεδο.

1.3.      Ἡ ποικιλία τῶν μεθόδων ψυχοθεραπείας διασφαλίζεται καί ἐγγυᾶται.

1.4.      Σέ κάθε μέθοδο ψυχοθεραπείας πραγματοποιεῖται πλήρης ἐκπαίδευση πού περιλαμβάνει θεωρία, προσωπική ἐμπειρία καί πρακτική ἄσκηση μέ ἐποπτεία. Ἐπιπλέον, ἀποκτᾶται ἐπαρκές ἐπίπεδο γνώσεων καί γιά τίς ἄλλες μεθόδους τῆς ψυχοθεραπείας.

1.5.      Προϋπόθεση γιά τήν ἔναρξη τῆς ἐκπαίδευσηε ἀποτελοῦν οἱ προηγούμενες βασικές σπουδές, κυρίως στίς ἀνθρωπιστικές καί κοινωνικές ἐπιστῆμες.

Στρασβοῦργο, 21 Ὀκτωβρίου 1990

            Ἡ διακήρυξη αὐτή εἶναι σύμφωνη μέ τούς σκοπούς τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, τή συμφωνία γιά τήν ἀποφυγή τῶν διακρίσεων πού ἰσχύει στά πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί ἀφορᾶ στόν Εὐρωπαϊκό Οἰκονομικό Χῶρο (ΕΕΑ), καθώς καί στήν ἀρχή τῆς ἐλεύθερης διακίνησης ἀνθρώπων καί ὑπηρεσιῶν.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833