Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Κριτήρια καί Διαδικασία Χορήγησης

 Τό ἀκόλουθο κείμενο ἐγκρίθηκε ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) καί υἱοθετήθηκε ἀπό τούς Ἐκπροσώπους στήν ἐτήσια Γενική Συνέλευση, στή Ρώμη, στίς 29 Ἰουνίου 1997.
     Τό 1991, ἱδρύθηκε στή Βιέννη τῆς Αὐστρίας ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας, τῆς ὁποίας ἀρχικῶς  Ἱδρυτικά μέλη ἦταν ψυχοθεραπευτές ἀπό  Γερμανία, Ἑλβετία, Οὐγγαρία καί Αὐστρία, ἐνῶ σταδιακά ἡ Ἑταιρεία ἐμπλουτίσθηκε μέ συναδέλφους ἀπό τό Βέλγιο, τήν Βουλγαρία, τή Μ.Βρεττανία, Γαλλία, Δανία, Ἑλλάδα, Ἐσθονία, Ἰρλανδία, Ἰσλανδία, Ἰσπανία, Ἰταλία, Λιθουανία, Ὁλλανδία, Οὐκρανία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχοσλοβακία, καί Φιλανδία. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας ἐκπροσωπεῖ 128 όργανισμούς (28 Ἐθνικές Ἑνώσεις Ὀργανισμῶν, NUO) ἀπό 41 εὐρωπαϊκές χῶρες καί, μέσῳ αὐτῶν, περισσοτέρους ἀπό 120.000 ψυχοθεραπευτές. Μέλη τῆς ΕΑΡ μποροῦν, ἐπίσης, νά γίνουν καί μεμονωμένοι ψυχοθεραπευτές. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας φροντίζει γιά τήν προστασία τῶν συμφερόντων τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ καί τῶν ἐνδιαφερομένων στούς ὁποίους παρέχουν ὑπηρεσίες, διασφαλίζοντας τή λειτουργία τοῦ ἐπαγγέλματος σέ ἱκανοποιητικά ἐπίπεδα ἐκπαίδευσης καί πρακτικῆς. Ἕνας ἀπό τούς βασικούς στόχους τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ καθιέρωση ἑνός Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας (ECP), τό ὁποῖο θά βεβαιώνει ὅτι οἱ ψυχοθεραπευτές ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ σύμφωνα μέ τά κριτήρια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας, καί θά ἐγγυᾶται τή δυνατότητα μετακίνησης τῶν ἐπαγγελματιῶν ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833