Διαδικασία παραπόνων

Ἀρχή 10:   Διαδικασία παραπόνων

10-1  Ἡ Ε.Ε.Ψ.Ε. δίνει ἰδιαίτερη σημασία στή θεσμοθέτηση καί ἐφαρμογή ὑψηλῶν προδιαγραφῶν σέ θέματα ἠθικῆς καί δεοντολογίας. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐνημερώνει ὅλα τά μέλη της καί τά προτρέπει νά δώσουν ἔμφαση στά ζητήματα αὐτά. Θεωρεῖ ὅτι ἡ πρόληψη μέσῳ τῆς σωστῆς ἐκπαίδευσης, ἐνημέρωσης καί ἐλέγχου ἀποτελεῖ τό κυριώτερο ἐχέγγυο τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν τῶν ἀρχῶν. Ἀπαιτεῖ ἀπό ὅλα τά μέλη της τήν πιστή ἐφαρμογή τους καί μία ἐκ τῶν προϋποθέσεων γιά τήν ἐξέταση τῆς ὑποψηφιότητας ἐγγραφῆς ἑνός νέου μέλους εἶναι νά μήν ἐκκρεμεῖ κάποια καταγγελία ἐναντίον του γιά ἠθικά ἤ δεοντολογικά θέματα.

Συμφώνως πρός τό Καταστατικό (7-3) ἡ παραβίαση τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας ἀποτελεῖ  λόγο διαγραφῆς ἀπό τήν Ἑταιρεία.

 

10.2  Ὁ ὁποιοσδήποτε (ἄτομο μέλος, ὀργανισμός μέλος,  ἤ ἕνα τρίτο μέρος) μπορεῖ νά προσφύγει στήν Πειθαρχική  Ἐπιτροπή τῆς Ε.Ψ.Ε.Ε. καί στό Δ.Σ. γιά ζητήματα παραβίασης τοῦ κώδικα δεοντολογίας, χωρίς καμμία οἰκονομική ἐπιβάρυνση.  Ἄν ἡ προσφυγή ἀφορᾶ σέ Ὀργανισμό – μέλος τῆς Ε.Ψ.Ε.Ε. ἤ σέ ἄτομο μέλος πού δέν ἀνήκει σέ κάποιον ὀργανισμό – μέλος τῆς Ε.Ψ.Ε.Ε. ἡ ὑπόθεση ἐξετάζεται ἀπό τήν Πειθαρχική  Ἐπιτροπή  ἡ ὁποία πλέον ἀναλαμβάνει καί τήν εὐθύνη γιά τή διεκπαιρέωση τῆς ὑπόθεσης.

Ἄν ἡ προσφυγή ἀφορᾶ σέ ἄτομο – μέλος πού ἀνήκει σέ Ὀργανισμό – μέλος τῆς Ε.Ψ.Ε.Ε., ἡ ὑπόθεση παραπέμπεται στήν ἀντίστοιχη Πειθαρχική Ἐπιτροπή τοῦ Ὀργανισμοῦ - μέλους καί ἡ Ε.Ψ.Ε.Ε. παρακολουθεῖ τήν διαδικασία ἐπίλυσής της. Ἄν τό προσφεῦγον ἄτομο δέν ἱκανοποιηθεῖ ἀπό τήν ἔκβαση αὐτῆς τῆς διαδικασίας, μπορεῖ νά προσφύγει ἐν συνεχείᾳ στήν Πειθαρχική Ἐπιτροπή τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. ἤ νά χρησιμοποιήσει ὁποιοδήποτε ἔνδικο μέσον.

Ἡ Πειθαρχική Ἐπιτροπή τῆς Ε.Ψ.Ε.Ε. συγκροτεῖται ἀπό 3 μέλη (διαφορετικῶν προσεγγίσεων) πού ἐκλέγονται ἀπό τήν Γ.Σ. γιά 2 ἔτη, καί οἱ ἀποφάσεις της ἀποτελοῦν προτάσεις πρός τή Γ.Σ. γιά τελική ἐπικύρωση.

Ἡ Πειθαρχική Ἐπιτροπή συγκεντρώνει τά στοιχεῖα πού προσκομίζει ὁ καταγγέλων, ἐνημερώνει τήν καταγγέλουσα πλευρά γιά τό ζήτημα καί ζητᾶ ἀπ’ αὐτήν, ἐντός 2 μηνῶν νά παρουσιάσει τή δική της ἄποψη. Οἱ πληροφορίες πού ζητοῦνται καί παρέχονται ὀφείλουν νά λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τήν κείμενη νομοθεσία γιά τά θέματα τοῦ ἰατρικοῦ  ἀπορρήτου.

Ἀκολουθεῖ συνάντηση ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων, ἄν κρίνεται σκόπιμο, καί ἡ ἔκδοση τῆς ἀπόφασης, ἡ ὁποία στηρίζεται στήν ἀρχή τῆς ἀπόδειξης τῆς ἐνοχῆς. Σέ περίπτωση ἐπιβεβαίωσης τῆς παραβίασης οἱ κυρώσεις κυμαίνονται ἀναλόγως τῆς βαρύτητας τῆς πράξης ἀπό τήν ἁπλή ἐπίπληξη ἕως διαγραφή μέλους ἀπό τήν Ἑταιρεία. Στήν περίπτωση μή διαπίστωσης τῆς παραβίασης, ἡ ἀπόφαση δημοσιοποιεῖται μέ τά κρινόμενα ὡς πιό πρόσφορα μέσα.

Σέ περίπτωση πού ὁ καταγγέλων δέν μείνει ἱκανοποιημένος ἀπό τίς προαναφερθεῖσες διαδικασίες, προτρέπεται ν’ ἀπευθυνθεῖ στά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας.

 Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 18/1/2010


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833