Τό "Καλῶς Ἔχειν" τοῦ Ἀσθενοῦς/Πελάτου

Γενική Ἀρχή : Οἱ ψυχοθεραπευτές σέβονται τήν ἀκεραιότητα καί προστατεύουν τό ΄΄καλῶς ἔχειν΄΄ τῶν ἀτόμων καί τῶν ὁμάδων μέ τίς ὁποῖες συνεργάζονται.

Σέ περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ἀσθενῶν/ πελατῶν/ θεραπευόμενων καί ὀργανισμῶν στούς ὁποίους ἐργάζονται οἱ ψυχοθεραπευτές, οἱ τελευταῖοι διευκρινίζουν σέ ὅλα τά ἐμπλεκόμενα μέρη τή φύση καί τήν κατεύθυνση τῶν δεσμεύσεων καί τῶν ὑποχρεώσεών τους.

Οἱ ψυχοθεραπευτές ἐνημερώνουν πλήρως τούς ἀσθενεῖς/πελάτες/ θεραπευόμενους γιά τή φύση καί τό σκοπό ὁποιασδήποτε μεθόδου ἐκπαιδευτικῆς ἤ παιδαγωγικῆς διαδικασίας, καί ἐνημερώνουν ἀσθενεῖς/ πελάτες/ θεραπευόμενους, φοιτητές, ἐκπαιδευόμενους ἤ ὅσους πρόκειται νά πάρουν μέρος σέ μιά ἔρευνα, γιά τό δικαίωμά τους νά ἀρνηθοῦν νά συμμετάσχουν σέ ὁποιαδήποτε ἀπό τίς παραπάνω διαδικασίες εἶναι ἀντιδεοντολογική.

Ἀρχή 5α : Οἱ ψυχοθεραπευτές ὀφείλουν νά ἔχουν πάντοτε ἐπίγνωση τῶν δικῶν τους ἀναγκῶν, περιορισμῶν ἤ δυσκολιῶν, καθώς καί τῆς πιθανῆς σχέσης ἰσχύος ἀπέναντι σέ ἀσθενεῖς/ πελάτες/ θεραπευόμενους, φοιτητές, ἐκπαιδευόμενους συμμετέχοντες σέ ἔρευνα καί ὑφιστάμενους. Δέν πρέπει νά ἐκμεταλλεύονται τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἐξάρτηση τῶν ἀτόμων αὐτῶν.

Οἱ ψυχοθεραπευτές κάνουν ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά ἀποφεύγουν τούς διπλούς ρόλους πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τήν κρίση τους ἤ νά αὐξήσουν τίς πιθανότητες ἐκμετάλλευσης. Μερικά μόνο παραδείγματα τέτοιων ρόλων εἶναι τά ἐξῆς : Ψυχοθεραπεία ἤ ἔρευνα μέ ὑφισταμένους, φοιτητές, συναδέλφους τούς ὁποίους ἐποπτεύουν, στενούς φίλους καί συγγενεῖς.

Παραδείγματος χάριν, δέν ἀναλαμβάνουν στενούς φίλους, συγγενεῖς, ὑφισταμένους ἤ συνεργάτες ὠς ἀσθενεῖς/ πελάτες/ θεραπευόμενους οὔτε τούς χρησιμοποιοῦν σέ ἔρευνές τους.

Δέν παρέχουν ὑπηρεσίες σέ ἄτομα μέ τά ὁποῖα διατηροῦν ἤ διατηροῦσαν στό παρελθόν ἐρωτική σχέση.

Προτιμοῦν -ἐφόσον εἶναι δυνατόν- νά μήν διεξάγουν ἔρευνες ἤ νά κάνουν ψυχοθεραπεία σέ φοιτητές, ἐκπαιδευόμενους καί ἐπόπτευόμενούς τους. Ἡ σύναψη σεξουαλικῶν σχέσεων μέ φοιτητές, ἐκπαιδευόμενους, καί συμμετέχοντες σέ ἔρευνα εἶναι ἀντιδεοντολογική. Ἡ σύναψη σεξουαλικῶν σχέσεων μέ ἀσθενεῖς/ πελάτες/  θεραπευόμενους ἀπαγορεύεται κατά τή διάρκεια τῆς θεραπείας καί γιά δυό χρόνια μετά τό πέρας τῆς θεραπείας ἤ τῆς τελευταίας ἐπαγγελματικῆς ἐπαφῆς. Ἡ σύναψη τέτοιων σχέσεων πρέπει νά ἀποφεύγεται ἀκόμα καί πέραν τοῦ χρονικοῦ ὁρίου τῶν δύο ἐτῶν ὥστε νά μήν ὑπάρχει ἐκμετάλλευση τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἐξάρτησης τῶν ἀσθενῶν/ πελατῶν/ θεραπευόμενων ἀπό τούς θεραπευτές.

Ἀρχή 5β : Οἱ ψυχοθεραπευτές πού συμφωνοῦν νά ἀναλάβουν ἕναν ἀσθενή/πελάτη/θεραπευόμενο κατόπιν αἰτήματος τρίτου προσώπου, θά πρέπει νά διευκρινίζουν πρός ὅλους τή φύση τῶν σχέσεων μέ καθένα ἀπό τά ἐνδιαφερόμενα μέλη.

Ἀρχή 5γ : Ὅταν ἡ συμμόρφωση μέ τίς ἀπαιτήσεις ἑνός ὀργανισμοῦ σημαίνει τήν παραβίαση τοῦ παρόντος ἤ ἄλλου κώδικα δεοντολογίας, οἱ ψυχοθεραπευτές ὀφείλουν νά διευκρινίζουν τή φύση τῆς σύγκρουσης αὐτῆς μεταξύ τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ ὀργανισμοῦ καί τῶν ἀρχῶν δεοντολογίας. Ὀφείλουν νά ἐνημερώνουν τά ἐμπλεκόμενα μέρη γιά τίς ἠθικές τους ὑποχρεώσεις ὡς ψυχοθεραπευτές καί νά πράττουν ἀνάλογα μέ αὐτές.

Ἀρχή 5δ : Οἱ ψυχοθεραπευτές ἐνημερώνουν τούς ἀσθενεῖς/ πελάτες/ θεραπευόμενους, φοιτητές, ἐκπαιδευόμενους ἤ συμμετέχοντες σέ ἔρευνα γιά τίς οἰκονομικές ἀμοιβές πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς συνεργασίας τους. Δέν δίνουν οὔτε παίρνουν ποσοστά γιά παραπομπές ἀσθενῶν/ πελατῶν/ θεραπευόμενων.

Οἱ ἀμοιβές στό πλαίσιο τῆς ἰδιωτικῆς ἄσκησης δέν πρέπει νά ἀποκλίνουν ἀπό τά ἀναμενόμενα κριτήρια τῆς κοινότητας μέσα στά ὁποῖα ἐργάζονται οἱ ψυχοθεραπευτές.

Ἐπίσης, δέν πρέπει νά δέχονται ἰδιωτική ἀμοιβή γιά ὑπηρεσίες γιά τίς ὁποῖες ἀμείβονται ἀπό τόν ὀργανισμό ἤ τό ἰνστιτοῦτο μέ τό ὁποῖο συνεργάζονται. Οἱ ψυχοθεραπευτές μποροῦν νά συνεισφέρουν ἕνα μέρος τοῦ συνόλου τῶν ὑπηρεσιῶν πού παρέχουν μέ ἐλάχιστη ἤ καθόλου ἀμοιβή.

Ἀρχή 5ε : Κατά τήν ἔναρξη τῆς θεραπείας οἱ ψυχοθεραπευτές ὀφείλουν νά κάνουν γνωστό τό θεραπευτικό συμβόλαιο στούς ἀσθενεῖς/ πελάτες/ θεραπευόμενους.

Τό συμβόλαιο πρέπει νά τούς ἐνημερώνει ἐκτός ἀπό τίς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις γιά τά ἐξῆς:

Τό βασικό σκεπτικό τῆς προσέγγισης πού ἀκολουθεῖται, τήν πιθανή διάρκεια τῆς παρέμβασης καί τή δυνατότητα ἤ μή ἀνανέωσης τοῦ συμβολαίου μέ νέους στόχους, θέματα ἐμπιστευτικότητας, ἡμέρες, ὧρες καί διάρκεια συναντήσεων, ὅρους ἐπικοινωνίας μέ τούς ψυχοθεραπευτές ἐκτός προκαθορισμένων συνεδριῶν, σχέσεις μεταξύ μελῶν θεραπευτικῶν ὁμάδων, δικαιώματα καί ὅρους διακοπῆς τῆς συνεργασίας.

Ἀρχή 5στ : Οἱ ψυχοθεραπευτές ἔχουν τήν ὑποχρέωση νά διακόπτουν μία θεραπευτική ἤ συμβουλευτική σχέση ἐφόσον καταστεῖ σαφές ὅτι οἱ ἀσθενεῖς/  πελάτες/ θεραπευόμενοι δέν ὠφελοῦνται (πλέον) ἀπό αὐτήν ἤ ὅταν ἐκεῖνοι τό ζητήσουν.

Ὀφείλουν ἐπίσης νά τούς ἐνημερώνουν γιά τήν ὕπαρξη ἐναλλακτικῶν πλαισίων καί νά τούς βοηθοῦν νά ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ αὐτά. Ὅταν οἱ ψυχοθεραπευτές πρόκειται νά διακόψουν τήν συνεργασία τους μέ ὑπηρεσίες, ἰνστιτοῦτα κ.λ.π. ὀφείλουν νά ἐνημερώνουν ἐγκαίρως τούς ἀσθενεῖς/ πελάτες/ θεραπευόμενους γιά τήν πρόθεσή τους αὐτή.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 7/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833