Τελικές Διατάξεις - Διάλυση τῆς Ἑταιρείας

Τελικές Διατάξεις - Διάλυση τῆς Ἑταιρείας
 Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται ἀπεριόριστη. Σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση ἡ διάλυση τῆς Ἑταιρείας ἀποφασίζεται μέ πλειοψηφία τῶν τριῶν τετάρτων τῶν παρόντων στή Γενική Συνέλευση τακτικῶν ἐνεργῶν μελῶν, γιά τήν ὁποία Γενική Συνέλευση ἀπαιτεῖται ἀπαρτία τῶν τριῶν τετάρτων τῶν τακτικῶν μελῶν. Ἡ διάλυση τῆς Ἑταιρείας ἀποφασίζεται σέ ἔκτακτη γιά τό σκοπό αὐτό Γενική Συνέλευση, ἡ δέ ψηφοφορία ἀπαιτεῖται νά πραγμα-τοποιηθεῖ δύο φορές κατά τήν ἴδια συνεδρίαση, στήν ἀρχή καί στό τέλος αὐτῆς. Ἀποχώρηση, θάνατος ἤ θέση σέ ἀπαγόρευση ἑταίρου δέν συνεπάγεται λύση τῆς ἑταιρικῆς σύμβασης, ἡ ὁποία συνεχίζεται μεταξύ τῶν ὑπολοίπων.
  Κατά τήν ἴδια Γενική Συνέλευση ἐκλέγεται τριμελής ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἀναλαμβάνει τήν ἐκκαθάριση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἑταιρείας καί τή διάθεσή τους ὑποχρεωτικά σέ Ἀστικές Μή Κερδοσκοπικές Ἑταιρεῖες, συμφώνως μέ τήν ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης ἤ σέ Νομικά Πρόσωπα ἤ Ὀργανισμούς πού ἐπιδιώκουν παρεμφερεῖς σκοπούς.

 16 Ἰουνίου 1998Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 7/12/2006


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833