Ἐκπροσώπηση

Ἐκπροσώπηση
 Νόμιμος ἐκπρόσωπος τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται ὁ ἑκάστοτε Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί σέ περίπτωση ἀπουσίας του ὁ Ἀντιπρόεδρος.  Ὁ ἐκπρόσωπος θά ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑταιρεία σέ ὅλες τίς σχέσεις της μέ τρίτους καί θά ὑπογράφει κάθε ἔγγραφο πού ἔχει σχέση μέ τήν Ἑταιρεία. Αὐτός δέ μπορεῖ μέ συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο νά ἀναθέσει τή διενέργεια πράξεων διαχειρήσεως σέ μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας.

11. Σφραγίδα
 Ἡ Ἑταιρεία θά χρησιμοποιεῖ σφραγίδα μέ τήν ἐπωνυμία της καί ἐνδεχόμενο σῆμα, τό ὁποῖο θά καθορισθεῖ μελλοντικά.

12. Λοιπά Θέματα
 Κάθε θέμα πού θά ἀνακύπτει καί δέν προβλέπεται ἀπό τό παρόν καταστατικό θά λύεται ἀπό τούς ἑταίρους κατά ἀπόλυτη πλειοψηφία καί στά πλαίσια τῶν διατάξεων τοῦ Α.Κ. πού ἀφοροῦν στίς Ἀστικές Ἑταιρεῖες.

13. Εὐθύνη
 Πάσης φύσεως ὑποχρεώσεις πού θά γεννηθοῦν κατά τό χρόνο λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας βαρύνουν τήν Ἑταιρεία καί ὄχι τούς ὑπογράφοντες καί ἐκπροσωποῦντες αὐτήν ὡς ἄτομα, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν καμμία εὐθύνη σέ σχέση μέ τούς λοιπούς ἑταίρους.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 7/12/2006


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833