Πόροι καί Οἰκονομικά τῆς Ἑταιρείας

Πόροι καί Οἰκονομικά τῆς Ἑταιρείας
      Οἱ πόροι τῆς Ἑταιρείας προέρχονται ἀπό τό δικαίωμα ἐγγραφῆς, τίς τακτικές καί ἔκτακτες εἰσφορές τῶν μελῶν, ἔκτακτες ἐνισχύσεις, χορηγίες, δωρεές τῶν μελῶν της ἤ τρίτων φυσικῶν προσώπων ἤ πάσης φύσεως νομικῶν προσώπων, καθώς καί τά ὠφελήματα πού προέρχονται ἀπό τά περουσιακά της στοιχεῖα καί κάθε λογῆς δικαιώματα πού ἀποκτᾶ αὐτή ἀπό τή λειτουργία της.


9.1.  Ἡ Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως τοῦ Δ.Σ. καθορίζει τό ὕψος τῶν ἐτησίων εἰσφορῶν καί ἐγγραφῶν. Κανένα μέλος δέν ἔχει δικαίωμα νά ψηφίζει ἤ νά λαμβάνει μερος σέ ὁποιαδήποτε ἀπόφαση ἐάν δέν ἔχει ἐκπληρώσει τίς οἰκονομικές του ὑποχρεώσεις.


9.2.  Ὡς συνέπεια τοῦ Μή Κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα τῆς Ἑταιρείας:
α) Δεν εἶναι δυνατή καμμία διανομή κερδῶν μεταξύ τῶν μελῶν της ἤ ἡ καταβολή τόκων πρός αὐτά, τόσο κατά τήν λειτουργία της ὅσο καί κατά τήν διάρκειά της. Τά τυχόν προκύπτοντα κατά τή διάρκεια τῆς λειτουργίας της πλεονάσματα οὐδέποτε διαμοιράζονται μεταξύ τῶν μελῶν, ἀλλά προστίθενται στό Κεφάλαιο τῆς Ἑταιρείας καί διατίθενται γιά τούς σκοπούς της.
β) Τά κεφάλαια τῆς Ἑταιρείας ποτέ δέν μποροῦν νά διανεμηθοῦν μεταξύ τῶν μελῶν της, ἀλλά διατίθενται ὑποχρεωτικά ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανά της, ὅσο αὐτή ὑπάρχει καί λειτουργεῖ, γιά τήν πραγματοποίηση ἀποκλειστικά καί μόνον τῶν σκοπῶν της.
γ) Σέ περίπτωση διάλυσης τά ἐναπομείναντα κεφάλαια τῆς Ἑταιρείας διατίθενται ὑποχρεωτικά ἀπό τό ἁρμόδιο πρός τοῦτο ὄργανο σέ ἄλλες μή κερδοσκοπικές ἑταιρεῖες μέ παρεμφερεῖς σκοπούς.
δ) Σέ περίπτωση διαφωνιῶν ἁρμόδια θά εἶναι τά δικαστήρια τῆς Ἀθήνας.


9.3.  Τό οἰκονομικό ἔτος θά ἀρχίζει ἀπό τήν 1.1. καί θά λήγει τήν 31.12. Τά λογιστικά βιβλία τῆς Ἑταιρείας θά ἐλέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε οἰκονομικό ἔτος ἀπό τήν Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή καί θά ὑποβάλλονται στή Γενική Συνέλευση πρός ἔγκριση.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 31/1/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833