Τά Ὄργανα τῆς Ἑταιρείας

Τά Ὄργανα τῆς Ἑταιρείας
     Τά ὄργανα τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ Γενική Συνέλευση, τό Διοικητικό Συμβούλιο καί ἡ Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή, καθώς ἐπίσης μποροῦν νά συγκροτηθοῦν κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. ἐπιτροπές, ὅπως ἡ Ἐπιτροπή Ἐπετηρίδας, ἡ Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν καί ἡ Ἐπιτροπή Χορήγησης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας.


8.1. Γενική Συνέλευση: Ἀνώτατο ὄργανο τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἡ Γενική Συνέλευση τῶν μελῶν της. Αὐτή συγκαλεῖται ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο μέ ἀτομικές προσκλήσεις, οἱ ὁποῖες ἀποστέλλονται συστημένες πρό εἴκοσι (20) ἡμερῶν στήν τελευταία δηλωμένη διεύθυνση τοῦ κάθε μέλους, μέ φροντίδα τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα.
     Ἡ ἐτήσια Γενική Συνέλευση συγκαλεῖται μία φορά τό χρόνο ὑποχρεωτικά ἕως τήν 31η Μαρτίου. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεῖ νά συγκαλέσει ἔκτακτη Γενική Συνέλευση ὁποιαδήποτε στιγμή, ἤ κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως πρός τό Δ.Σ. τοῦ ἐνός τρίτου τῶν ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας.
     Ἡ Γενική Συνέλευση ἐκλέγει τό Διοικητικό Συμβούλιο, ἐγκρίνει τόν Ἀπολογισμό, τόν Προϋπολογισμό καί ἐπικυρώνει τούς λογαριασμούς τῆς Ἑταιρείας, ἐκδίδει κανονισμούς λειτουργίας καί δραστηριότητας αὐτῆς, τροποποιεῖ τό παρόν καταστατικό καί δέχεται ἤ ἀπορρίπτει προτάσεις τοῦ Δ.Σ. γιά τήν εἴσοδο πάσης κατηγορίας νέων μελῶν.
     Ἡ τροποποίηση τοῦ παρόντος καταστατικοῦ γίνεται σέ ἔκτακτη γιά τό σκοπό αὐτό Γενική Συνέλευση καί ἀπαιτεῖ τήν παρουσία τῶν δύο τρίτων τῶν ἐνεργῶν μελῶν. Ἡ ἔγκριση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ καταστατικοῦ ἀπαιτεῖ πλειοψηφία δύο τρίτων τῶν παρόντων μελῶν. Σέ περίπτωση πού δέν ὑπάρχει ἀπαρτία ἡ Συνέλευση ἐπαναλαμβάνεται καί τότε ἡ ἀπαρτία θεωρεῖται τό 50% σύν ἕνα τῶν ἐνεργῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας καί οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται μέ πλειοψηφία τῶν δύο τρίτων τῶν παρόντων μελῶν. Κάθε ἄλλη ψηφοφορία τῆς Γενικῆς Συνέλευσης ἀπαιτεῖ σχετική πλειοψηφία τῶν παρόντων μελῶν.


8.2. Διοικητικό Συμβούλιο: Οἱ ὑποθέσεις τῆς Ἑταιρείας διευθύνονται ἀπό ἑπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τό Δ.Σ. ἐκλέγεται ἀπό τή Γενική Συνέλευση καί ἀποτελεῖται ἀπό τόν Πρόεδρο, δύο Ἀντιπροέδρους, τόν Ταμία, τόν Γενικό Γραμματέα καί δύο μέλη. Μετά τήν πρώτη ἐκλογή καί ἀνά δύο ἔτη, τρία μέλη τοῦ Δ.Σ. παραιτοῦνται τῆς ἰδιότητος τοῦ μέλους καί γίνονται ἐκλογές στή Γενική Συνέλευση γιά νά πληρωθοῦν οἱ κενές θέσεις. Ἐάν δέν ὑπάρχουν ἄλλες ὑποψηφιότητες τότε καί μόνον οἱ παραιτηθέντες εἶναι ἐπανεκλέξιμοι. Οἱ ἀποχωροῦντες καθορίζονται εἴτε κατ' ἀρχαιότητα θητείας στό Δ.Σ. εἴτε διά κλήρου μεταξύ τῶν παλαιοτέρων. Μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὁργανισμῶν ἡ Γενική Συνέλευση ψηφίζει πρόσωπα. Σέ περίπτωση ἀλλαγῆς ἐκπροσώπου ἀπό τόν Ὀργανισμό ἤ παραίτησης τοῦ ἐκπροσώπου ἡ θέση καταλαμβάνεται ἀπό τόν πρῶτο ἐπιλαχόντα.
     Τό Δ.Σ. συνεδριάζει σέ τακτά χρονικά διαστήματα, ἔκτακτα δέ ὅποτε τό καλέσει ὁ Πρόεδρος ἤ δύο ἀπό τά μέλη του. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται σέ ἀπαρτία μέ ἁπλή πλειοψηφία τῶν παρόντων μελῶν του.
     Τό Δ.Σ. ἐκτελεῖ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἑταιρείας πού λαμβάνονται στή Γενική Συνέλευση καί διαχειρίζεται τίς ὑποθέσεις της σύμφωνα μέ τίς ἀρμοδιότητες τίς προβλεπόμενες ἀπό τό καταστατικό αὐτό.
     Τό Δ.Σ. ἔχει τό δικαίωμα, ὅταν τό θεωρήσει ἀναγκαῖο, νά συγκροτεῖ καί νά διορίζει ἐπιτροπές καί ὁμάδες ἐργασίας πού μπορεῖ νά χρειασθοῦν γιά τήν προώθηση τῶν στόχων καί ἐπιδιώξεων τῆς Ἑταιρείας, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι οἱ ὁμάδες αὐτές ἀναφέρουν στό Δ.Σ. τίς ἐνέργειες καί τίς κινήσεις τους. Σέ κάθε συνέλευση τοῦ Δ.Σ. θά ἐξετάζονται οἱ ἐνέργειες στίς ὁποῖες προέβη κάθε ὁμάδα ἐργασίας. Οἱ κανόνες, τά καθήκοντα καί ἡ λειτουργία τῶν ἐπιτροπῶν αὐτῶν καί τῶν ὁμάδων ἐργασίας καθορίζονται ἀπό τόν ἐσωτερικό κανονισμό.


8.3 Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή: Ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέλη, τά ὁποῖα ψηφίζονται ἀπό τήν Γενική Συνέλευση κατά τή συνεδρία τῶν ἐκλογῶν καί ἡ θητεία της εἶναι τετραετής, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκοπό τόν ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἑταιρείας. Ἐπίσης δέν μποροῦν νά ἐκλεγοῦν μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ὑποψήφιοι γιά τό Δ.Σ.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 31/1/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833