Διαδικασίες Ἐγγραφῆς, Ἀποχώρησης καί Διαγραφῆς Μελῶν

7.1.  Ὅλες οἱ αἰτήσεις μελῶν ὑποβάλλονται μέσω τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα στό Διοικητικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο ἐξετάζει τίς αἰτήσεις σύμφωνα μέ τούς ὅρους τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ καί προτείνει τήν ἀποδοχή ἤ τήν ἀπόρριψη τῆς αἴτησης στήν ἑπόμενη Γενική Συνέλευση, ἡ ὁποία ἐγκρίνει ἤ ἀπορρίπτει τήν πρόταση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μέ ψῆφο δύο τρίτων τῶν παρόντων ἐν ἀπαρτία μελῶν. Μόνο μέ τήν ἐγγραφή στήν ΕΕΨΕ μπορεῖ ἕνας ὀργανισμός ἤ ἕνα ἄτομο νά διεκδικήσει τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους.  Ἄν ἀπορριφθεῖ ἡ αἴτηση ἐγγραφῆς τοῦ ὑποψηφίου τότε ὁ ὀργανισμός, ἡ ἑταιρεία ἤ τό ἄτομο δέν ἔχουν δικαίωμα νά ὑποβάλλουν νέα αἴτηση πρίν τήν παρέλευση δύο ἐτῶν.
7.2.  Κάθε μέλος τῆς Ἑταιρείας μπορεῖ νά ἀποχωρήσει ὁποτεδήποτε, ἀφοῦ καταβάλλει πλήρως τίς ὀφειλόμενες εἰσφορές του μέχρι τήν ἡμερομηνία ἀποχώρησής του. Ἡ ἀποχώρηση αὐτή πρέπει νά δηλώνεται ἐγγράφως. Σέ περίπτωση ἀποχώρησης μέλους πρίν τή λύση τῆς ἑταιρείας, δέν ὑπάρχει δυνατότητα ἐπιστροφῆς τῆς εἰσφορᾶς του.
7.3.  Διαγραφή μέλους γίνεται ἐάν συντρέχει σοβαρός λόγος καί σχετικά ἀποφασίζει ἡ Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ πρόταση γιά διαγραφή εἶναι ἔγγραφη, σαφής καί τεκμηριωμένη καί ὑποβάλλεται ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο πρός τή Γενική Συνέλευση. Ἡ καταγγελία μπορεῖ νά γίνει ἀπό ὁποιοδήποτε μέλος τῆς Ἑταιρείας καί ἀπευθύνεται πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο. Ἡ διαδικασία ἐξέτασης τῆς καταγγελίας γίνεται σύμφωνα μέ τόν κώδικα Δεοντολογίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας καί τῆς ΕΕΨΕ. Πρέπει δέ νά κοινοποιηθεῖ τουλάχιστον ἕνα μήνα πρίν ἀπό τήν Γενική Συνέλευση στό ὑπό διαγραφή μέλος.
Αἴτια γιά τήν παύση ἑνός μέλους εἶναι: 

  • Παραβίαση τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας τῆς ΕΕΨΕ καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας
  • Παρακώλυση ἤ ἐναντίωση πρός τούς σκοπούς καί τή λειτουργία τῆς Ἑταιρείας
  • Ἔκπτωση τῶν προϋποθέσεων τῶν κανονισμῶν καί κριτηρίων τῆς ΕΕΨΕ, σύμφωνα μέ τά ὁποῖα εἶχε γίνει μέλος
  •  Ἄρνηση ἤ παραμέληση τῆς εἰσφορᾶς μέλους γία 2 ἔτη.


7.4.  Ἀναθεώρηση τῆς ἰδιότητας τῶν Ὀργανισμῶν καί ἀτόμων-μελῶν: Ἡ Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῶν Κανονισμῶν θά ἐπανεξετάζει τά δικαιολογητικά ὅλων τῶν ὀργανώσεων καί ἀτόμων πού εἶναι μέλη τῆς ΕΕΨΕ κάθε πενταετία καί θά παρουσιάζει τήν ἀναφορά καί τίς ἐνδεχόμενες προτάσεις στό Διοικητικό Συμβούλιο ἐντός τῆς πενταετοῦς περίοδου.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833