Δικαιώματα καί Ὑποχρεώσεις Μελῶν

Τά Τακτικά Μέλη ὅλων τῶν κατηγοριῶν ἔχουν ὅλα τά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις πού ἀπορρέουν ἀπό τό παρόν καταστατικό καί ἰδίως νά ἐκλέγουν καί νά ἐκλέγονται στά ὄργανα τῆς Ἑταιρείας, νά παρίστανται στίς Συνελεύσεις, νά χρησιμοποιοῦν τόν τίτλο τοῦ μέλους τῆς Ἑταιρείας καί νά ζητοῦν τήν ἐπαγγελματική καί ἐπιστημονική συνδρομή τῆς Ἑταιρείας ὅπου αὐτή χρειάζεται.
      Γιά τά ἑπόμενα δύο ἔτη τά τακτικά μέλη τῆς ΕΕΨΕ θά ψηφίζουν ὡς ἑξῆς:

  •  Ὁ κάθε Ἐκπαιδευτικός Ὁργανισμός διαθέτει 5 (πέντε) ψήφους.
  •  Ἡ κάθε Ψυχοθεραπευτική Ἑταιρεία ἀνάλογα μέ τά πλήρως ἐκπαιδευμένα μέλη της ἔχει 1 (μία) ψῆφο γιά κάθε 10 μέλη μέ ἀνώτατο ὅριο τίς 3 (τρεῖς) ψήφους (π.χ. 10 μέλη ἔχουν 1 ψῆφο, 20 μέλη ἔχουν 2 ψήφους, 30 μέλη καί ἄνω ἔχουν 3 ψήφους).
  • Τά Ἄτομα Μέλη ψηφίζουν ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ Ἑταιρεῖες (π.χ. 10 μέλη ἔχουν 1 ψῆφο, 20 μέλη ἔχουν 2 ψήφους, 30 μέλη καί ἄνω ἔχουν 3 ψήφους).

      Μετά τό πέρας τῶν δύο ἐτῶν θά ἐπανεξετασθεῖ τό ἀνωτέρω σύστημα ψήφου σέ Γενική Συνέλευση. Σέ περίπτωση ἀναθεώρησής του χρειάζεται πλειοψηφία 50% σύν ἕνα ψήφους τῶν παρόντων μελῶν.
      Τά Τακτικά Μέλη τῆς Ἑταιρείας ἔχουν ὑποχρέωση ἐτήσιας εἰσφορᾶς, ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπό τή Γενική Συνέλευση.
     Τά Πρόσεδρα Μέλη δέν ἔχουν δικαίωμα ψήφου στίς ἀποφάσεις τῆς Ἑταιρείας καί πληρώνουν τό ἥμισυ τῆς συνδρομῆς τῶν τακτικῶν μελῶν. Μποροῦν νά συμμετέχουν στίς δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας καί νά παίρνουν ἐνεργό μέρος στίς ἐργασίες τῶν γενικῶν συνελεύσεων, ἀλλά δέν μποροῦν νά ἐκλέγονται στά ὄργανά της.
     Τά Μέλη μέ Ἰδιότητα Παρατηρητῆ δέν ἔχουν τό δικαίωμα ψήφου καί πληρώνουν τό ἥμισυ τῆς εἰσφορᾶς. Μποροῦν, ὅμως, νά παρακολουθοῦν τίς Γενικές Συνελεύσεις καί νά λαμβάνουν ἐνεργό μέρος στίς δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας.
      Ἡ καταβολή τῶν τακτικῶν χρηματικῶν εἰσφορῶν κάθε κατηγορίας μελῶν ρυθμίζεται ἀπό τό παρόν καταστατικό. Μέλος πού ὑποχρεοῦται σέ τακτική χρηματική εἰσφορά καί καθυστερεῖ ἐπί ἕξι μῆνες τήν καταβολή της στερεῖται τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι. Ἄν ἡ παραπάνω καθυστέρηση ὑπερβεῖ τό ἕνα ἔτος τό Διοικητικό Συμβούλιο δύναται μέ ἀπόφασή του νά τό διαγράψει ἀπό τά μητρῶα μελῶν τῆς Ἑταιρείας.
      Ἡ ληξιπρόθεσμη καταβολή τῶν τακτικῶν εἰσφορῶν εἶναι ἕως τίς 31 Μαρτίου ἑκάστου ἔτους. Μετά τήν παρέλευση τῆς ἀνωτέρω ἡμερομηνίας θά ὑπάρχει προσαύξηση, ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπό τή Γενική Συνέλευση.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833