Μέλη

Μέλη τῆς ΕΕΨΕ γίνονται κατόπιν αἰτήσεως Ἐκπαιδευτικοί Ὀργανισμοί, Ἐπαγγελματικές Ψυχοθεραπευτικές Ἑταιρεῖες καί Ἑταιρεῖες μέ ἐνεργό δραστηριότητα στό χῶρο τῆς ψυχοθεραπείας καί τῆς ψυχικῆς ὑγείας γενικότερα, καθώς καί ἄτομα ψυχοθεραπευτές. Πιό συγκεκριμένα, θά ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες μελῶν :

  • Ἐκπαιδευτικοί Ὀργανισμοί Ψυχοθεραπείας 
  • Ἑταιρεῖες Ψυχοθεραπείας καί Σύλλογοι Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας
  •  Ἄτομα Ψυχοθεραπευτές


5.1. Ἐκπαιδευτικοί Ὀργανισμοί Ψυχοθεραπείας
 5.1.1. Κάθε ἐκπαιδευτικός ὀργανισμός μέλος πρέπει νά ἔχει μία ὑπεύθυνη διοικητική δομή (ὅπως καταστατικό σύστασης ἤ τό ἀντίστοιχο αὐτοῦ), ἡ ὁποία θά ἐναρμονίζεται μέ τό καταστατικό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας καί γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας ἐναρμονισμένο μέ τίς Κατευθυντήριες Ὁδηγίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας.
 5.1.2. Ὁ ἐνδιαφερόμενος ὀργανισμός θά πρέπει νά βρίσκεται σέ λειτουργία γιά τρία τουλάχιστον χρόνια.
 5.1.3. Οἱ ἐκπαιδευτικοί ὀργανισμοί θά πρέπει νά παρέχουν Πλήρη Ἐξειδικευμένη Ψυχοθεραπευτική Ἐκπαίδευση σύμφωνα μέ τά κριτήρια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πισοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ἐτῶν, σέ μία ἀναγνωρισμένη καί μέ εὐρύ πεδίο ἐφαρμογῆς, μέθοδο ψυχοθεραπείας.
 Σύμφωνα μέ τά κριτήρια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας ἡ ἐπιστημονικά ἀναγνωρισμένη μέθοδος ψυχοθεραπείας προϋποθέτει ὅτι:
• Ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει ἕνα πλῆρες πρόγραμμα ἐκπαίδευσης.
• Ἡ ἐν λόγῳ προσέγγιση ψυχοθεραπείας ὑποστηρίζεται ἀπό ἐπαρκεῖς ἐπιστημονικές δημοσιεύσεις.
• Ἡ ἐπιστημονική κατεύθυνση εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένη.
• Ἡ θεραπευτική προσέγγιση καταδεικνύει μία θεωρία τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν, τά αἴτιά τους καθώς καί τά μοντέλα παρέμβασης.
• Ἡ ἐκπαίδευση περιλαμβάνει ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Εὐρωπακοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας.
 5.1.4. Οἱ Ἐκπαιδευτικοί Ὀργανσιμοί διακρίνονται σέ Τακτικά, Πρόσεδρα, καθώς καί σέ Μέλη μέ Ἰδιότητα Παρατηρητῆ:


Τακτικά Μέλη: Εἶναι οἱ Ἐκπαιδευτικοί Ὀργανισμοί, τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα τῶν ὁποίων πληροῦν ὅλα τά ἀνωτέρω κριτήρια καί ἔχουν ἤδη ἀποφοίτους. Τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό πού παρέχει ἐποπτεία, θεραπεία, θεωρητική κατάρτιση καί κλινική ἄσκηση θά πρέπει νά ἀποτελεῖται ἀπό ἐπαγγελματίες ψυχοθεραπευτές-ἐκπαιδευτές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὁλοκληρώσει τήν ἐκπαίδευσή τους σύμφωνα μέ τά κριτήρια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας ἤ νά ἐμπίπτουν στήν κατηγορία τῶν Προπατόρων (Grandparents).

Πρόσεδρα Μέλη: Εἶναι οἱ Ὀργανισμοί, τά προγράμματα τῶν ὁποίων δέν πληροῦν ἐπαρκῶς ὅλα τά ἀνωτέρω κριτήρια, ἀλλά πού βρίσκονται σέ διαδικασία καί δυνατότητα νά ἀποκτήσουν τίς προϋποθέσεις αὐτές ἐντός τῆς ὁριζομένης ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο χρονικῆς περιόδου, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ σέ καμμία περίπτωση νά ὑπερβαίνει τά πέντε ἔτη.


Μέλη μέ Ἰδιότητα Παρατηρητῆ: Εἶναι οἱ Ὀργανισμοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπιθυμοῦν νά γίνουν Τακτικά ἤ Πρόσεδρα Μέλη ἤ δέν προσφέρουν ὁλοκληρωμένη ἐκπαίδευση σύμφωνα μέ τά ἀνωτέρω κριτήρια καί δέν προτίθενται νά τροποποιήσουν τό πρόγραμμα σπουδῶν πού χορηγοῦν, ὥστε αὐτό νά ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις τοῦ παρόντος καταστατικοῦ. Μποροῦν δέ νά παρευρίσκονται στίς Γενικές Συνελεύσεις καί νά λαμβάνουν ἐνεργό μέρος στίς δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας.


Ἐπίτιμα Μέλη: Εἶναι ἄτομα, τῶν ὁποίων ἡ δράση καί τό ἐπιστημονικό ἔργο κρίνεται ὅτι ἔχει συμβάλλει οὐσιαστικά στήν προώθηση τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας, τοῦ ἐπαγγέλματος τῆς ψυχοθεραπείας, καθώς καί τῆς ψυχικῆς ὑγείας ἐν γένει.

5.2. Ψυχοθεραπευτικές Ἑταιρεῖες καί Σύλλογοι Ἐπαγγελμάτων Ὑγείας:

 

5.2.1. Κάθε Ψυχοθεραπευτική Ἑταιρεία πρέπει νά ἔχει μία ὑπεύθυνη διοικητική δομή (ὅπως καταστατικό σύστασης ἤ τό ἀντίστοιχο αὐτοῦ), ἡ ὁποία θά ἐναρμονίζεται μέ τό καταστατικό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας καί νά διαθέτει γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας ἐναρμονισμένο μέ τίς Κατευθυντήριες Ὁδηγίες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας.

5.2.2. Ἡ ἐνδιαφερόμενη Ἑταιρεία θά πρέπει νά βρίσκεται σέ λειτουργία γιά τρία τουλάχιστον χρόνια.

5.2.3. Οἱ Ψυχοθεραπευτικές Ἑταιρεῖες, οἱ Σύλλογοι ἤ τά Σωματεῖα Ἐπαγγελμάτων Ὑγείας, διακρίνονται σέ Τακτικά μέλη, Πρόσεδρα καί μέλη μέ ἰδιότητα Παρατηρητῆ:

Τακτικά Μέλη: Εἶναι Ἑταιρεῖες, Σύλλογοι ἤ Σωματεῖα πού  πληροῦν ὅλα τά ἀνωτέρω κριτήρια καί ἔχουν κατ’ ἐλάχιστον 10 τακτικά μέλη πλήρως ἐκπαιδευμένα σύμφωνα μέ τό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας.

Πρόσεδρα Μέλη: Εἶναι Ἑταιρεῖες, Σύλλογοι ἤ Σωματεῖα πού  πρός τό παρόν δέν πληροῦν τίς προϋποθέσεις γιά νά γίνουν τακτικά μέλη, ἀλλά πού ὅμως ἔχουν ἀποδεδειγμένη πρόθεση καί δυνατότητα νά ἀποκτήσουν τίς προϋποθέσεις αὐτές ἐντός τῆς ὁριζόμενη ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. χρονικῆς περιόδου. Ἡ ἰδιότητα αὐτή δέν μπορεῖ νά ἔχει διάρκεια πέραν τῶν πέντε ἐτῶν.

Μέλη μέ ἰδιότητα Παρατηρητῆ: Εἶναι Ἑταιρεῖες, Σύλλογοι ἤ Σωματεῖα μέ ἐνδιαφέρον γιά τόν χῶρο τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας, χωρίς ἐκπαιδευτικές προθέσεις.

5.3 Ἄτομα Μέλη: Τά ἄτομα μέλη διακρίνονται σέ Τακτικά μέλη, Πρόσεδρα καί Ἐπίτιμα:

Τακτικά Μέλη: Εἶναι ἄτομα, τά ὁποῖα εἶναι ἀπόφοιτοι μίας ὁλοκληρωμένης ἐκπαίδευσης, σύμφωνα μέ τά κριτήρια τοῦ παρόντος καταστατικοῦ καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας, ἀλλά οἱ ὁποῖοι δικαίως καί ἀποδεδειγμένα δέν μποροῦν νά ἀνήκουν μέσω μιᾶς ἐπαγγελματικῆς ἤ ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας ἤ Συλλόγου.

Στήν κατηγορία αὐτή τῶν μελῶν ἀνήκουν καί οἱ προπάτορες (grandparents), οἱ ἰδιότητες τῶν ὁποίων περιγράφονται στό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας.

Πρόσεδρα Μέλη:  Εἶναι τά ἄτομα τά ὁποῖα ἔχουν ἐλλιπῆ ἐκπαίδευση σύμφωνα μέ τά κριτήρια τῆς Ε.Α.Π. καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας, ἀλλά προτίθενται νά ὁλοκληρώσουν τήν ἐκπαίδευσή τους σέ κατάλληλο ἐκπαιδευτικο ὀργανισμό. Ἡ ἰδιότητα τοῦ Προσέδρου μέλους δέν μπορεῖ νά ἔχει διάρκεια πέραν τῶν πέντε ἐτῶν.

Ἐπιτιμα Μέλη:  Εἶναι ἄτομα τῶν ὁποίων ἡ δράση καί τό ἐπιστημονικό ἔργο κρίνεται ὅτι ἔχει συμβάλλει οὐσιαστικά στήν προώθηση τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας, τοῦ ἐπαγγέλατος τῆς Ψυχοθεραπείας, καθώς καί τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας ἐν γένει.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 26/4/2021


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833