Σκοποί τῆς Ἑταιρείας

4.1. Ἡ ΕΕΨΕ ἔχει σκοπό νά συνενώσει σέ μία κοινή ἑταιρεία τούς ἑλληνικούς ὀργανισμούς ψυχοθεραπείας καθώς ἐπίσης καί τούς μεμονωμένους Ἕλληνες ψυχοθεραπευτές/τριες διαφορετικῶν προσεγγίσεων, μέ βάση τή Διακήρυξη τοῦ Στρασβούργου γιά τήν Ψυχοθεραπεία (1990), καθώς καί τούς σκοπούς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ).
4.2 Ἡ ΕΕΨΕ ἐπιδιώκει τήν βελτίωση τῶν συνθηκῶν λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν παροχῆς ψυχικῆς ὑγείας μέσω τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τῆς ψυχοθεραπείας.
4.3. Ἡ ΕΕΨΕ ἐπιδιώκει τήν ἀνάπτυξη καί συστηματοποίηση τῶν κανόνων ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τῆς ψυχοθεραπείας στήν Ἑλλάδα. Γιά τόν σκοπό αὐτό μπορεῖ νά διαθέτει σχετικές πληροφορίες καί ἔγγραφα πρός τίς πολιτικές ὀργανώσεις καί τά κυβερνητικά ὄργανα.
4.4. Ἡ ΕΕΨΕ ἀποτελεῖ ἕνωση ὀργανισμῶν ἐνδιαφερομένων γιά τήν ψυχοθεραπεία, ἐκπαιδευτικῶν ἤ ἐπαγγελματικῶν. Ἐνδιαφέρεται ἰδιαίτερα γιά τή θέσπιση ὑψηλῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης, ἄσκησης, ἐξάσκησης καί δεοντολογίας, μέ σκοπό τήν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου παροχή ὑπηρεσιῶν ἀπό τά μέλη της, ἀλλά καί τήν ἀπρόσκοπτη ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός τους. Γιά τό σκοπό αὐτό ἡ ΕΕΨΕ διαθέτει γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας ἐναρμονισμένο μέ τίς Κατευθυντήριες Ὁδηγίες Δεοντολογίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθερα-πείας.
4.5. Ἡ ΕΕΨΕ συμβάλλει στήν ἐνημέρωση τῆς κοινῆς γνώμης καί τῶν σχετικῶν καί ἐνδιαφερομένων ὑπηρεσιῶν (ὑπηρεσίες ὑγείας, κρατικούς φορεῖς, ἑνώσεις, συλλόγους κ.λ.π.) ἀναφορικά μέ τούς σκοπούς τῆς ψυχοθεραπείας. Ἐπίσης, προάγει τήν ἐπικοινωνία μέ ὀργανώσεις τῆς Ἑλλάδας καί τῆς ἀλλοδαπῆς, μέσω καταλλήλων ἐκδηλώσεων.
4.6. Ἡ ΕΕΨΕ δύναται νά συμμετέχει ὡς μέλος σέ ὀργανισμούς ἤ ἑνώσεις τῆς  Ἑλλάδος καί τῆς ἀλλοδαπῆς μέσω ἀντιπροσώπων, σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.
4.7.  Ἡ ΕΕΨΕ, σέ συνεργασία μέ τήν ΕΑΡ, συμβάλλει στή διαδικασία χορήγησης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας (ECP), σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς πού διέπουν τή χορήγησή του.

 Γιά τήν ἐπιδίωξη τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν ἡ Ἑταιρεία χρησιμοποιεῖ κάθε πρόσφορο, κατάλληλο καί νόμιμο μέσο.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833