Σκοποί τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος
  • Ἡ συνένωση σέ μία κοινή Ἑταιρεία, ὅλων τῶν ἑλληνικῶν ὀργανισμῶν ψυχοθεραπείας καθώς ἐπίσης καί τῶν μεμονωμένων ψυχοθεραπευτῶν διαφόρων  προσεγγίσεων.
  • Ἡ βελτίωση  τῶν συνθηκῶν λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς  ὑγείας μέσω τῆς  ἀνάπτυξης καί τῆς ἂσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ψυχοθεραπευτοῦ.
  • Ἡ θέσπιση ὑψηλῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί ἂσκησης τῆς ψυχοθεραπείας σέ σαφῶς προσδιορισμένο δεοντολογικό πλαίσιο. 
  • Ἡ ΕΕΨΕ, σέ συνεργασία μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας  προωθεῖ τήν διαδικασία χορήγησης στή χώρα μας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας, μέσω τοῦ ὁποίου θά πιστοποιεῖται μία ὁλοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική ἐκπαίδευση.


Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833